top of page

תקנון האתר

חברת montessori gecko מברכת אתכם בקריאת התקנון.

האתר geckomontessori.com מאפשר לאורחיו גישה לתכנים ולשירותים המוצעים בו וזאת בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"). האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. בשימוש באתר זה, מעיד הלקוח על הסכמתו להוראות התקנון שלהלן וליתר התנאים המופיעים בו ו/או אשר יופיעו באתר בעת השימוש בו. אם אינך מסכים לתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר. החברה רשאית לעדכן תקנון זה מעת לעת. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו‘( כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר אנא שימו לב כי ייתכנו שינויים בשימוש בין האמצעים השונים, למשל, באמצעות אתר מותאם מכשיר לאפליקציה. הסכם זה יחול לגבי רכישות בפלטפורמה, הכוללת מכירת עזרי לימוד מונטסוריים, מתן שירותי שילוח ועמילות מכס אגב רכישת עזרים, מידע הניתן בתשלום )בלבד( באמצעות אתר האינטרנט, כגון: הדרכות מקצועיות, השתלמויות וסדנאות בחינוך מונטסורי )להלן: "המוצרים"(הסכם זה לא יחול לגבי מידע הניתן באתר האינטרנט לקהל הרחב ואינו תקף לגבי רכישות מוצרים המבוצעות במישרין ו/או בעקיפין על ידי רשויות מקומיות ו/או גופים דואליים שלגביהם יחול הסכם פרטני .

כללי

לצורך תנאי השימוש "המשתמש" הוא יחיד אשר בחר להיכנס לפלטפורמה והיחיד אשר רשאי לעשות בפלטפורמה שימוש אישי בה, לרבות על ידי רכישת מוצרים.

הפלטפורמה מיועדת לשימוש גופים פרטיים ו/או יחידים בעלי הכשרות המשפטית להתחייב לתנאי שימוש אלה וליצור חוזה מחייב בהתאם לדין החל.

gecko montessori וכל שלוחותיה שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש או לבצע גריעה או תוספת בפלטפורמה או במוצרים או בשירותים שאנו נותנים בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדית וללא צורך בהודעה מוקדמת . כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, לפי שיקולנו הבלעדי יפורסם באתר שלנו. מועד החלת השינוי יהיה המועד בו נתקבלה ההחלטה על השינוי ופרסום השינוי באתר מהווה ראיה חותכת לשינוי תנאי השימוש המעודכנים באתר ולמועד בו נתקבלה ההחלטה בדבר השינוי.

 

השימוש בפלטפורמה

השימוש ורכישת מוצרים באמצעות הפלטפורמה נועדו לשימוש ע"י גופים פרטים ואו יחידים.

משתמש לא יעשה שימוש בפלטפורמה לרעה, לעניין זה, כל שימוש אשר אינו משרת את המטרה לשמה הוקמה הפלטפורמה ייחשב כשימוש לרעה ,מובהר בזאת, כי כל החומרים המצויים באתר, לרבות תמונות ו/או תיאורים גרפיים ו/או תיאורים מילוליים ו/או סלוגנים ו/או לוגו ו/או סימנים ו/או מלל ו/או כל חומר אחר, בין שנרשם על ידי החברה ובין שלא – הינם בבעלותה הבלעדית של החברה וחל איסור מוחלט על העתקתם ו/או צילומם ו/או על ביצוע כל שימוש אחר על ידי גולשי האתר אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מצד לילך חדד טל ו/או gecko montessori  - מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה), וכן לא יציג תכנים מהפלטפורמה בעקיפין ו/או במישרין ו/או בכל דרך שהיא, ובכלל זה לא ישבש ו/או ישנה את התכנים בכל דרך שהיא אף שלא לצרכי פרסום או שיווק או שימוש מסחרי.השימוש באתר הינו שימוש אישי למטרות חוקיות בלבד.

אין לבצע פעולות באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם

אין לבצע כל פעולות שיש בהן לגרום לשיבוש הפעולה השוטפת והתקינה של האתר לרבות כניסה בלתי מורשית לשרתי האתר, בדיקה ו/או סריקת האתר לשימוש איש או מסחרי, שיבוש או ניסיון לשיבוש הפעילות השוטפת של האתר; כמו כן, חל איסור על העברה, איסוף או שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בתמונות ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר.

המשתמש מתחייב כי ימנע מכל פרסום ו/או גילוי של קניין רוחני שרכש אגב השימוש בפלטפורמה לרבות כל ידע, רעיון, המצאה, גילוי, פיתוח, מוצר, תהליך וכן כל הבעלות במסמכים, תוכניות, תכנים, הרצאות, חוברות הדרכה אשר שייכים במלואם ל- gecko Montessori-  ו/או לילך חדד טל - (להלן: "נותן השירות").

בכלל זה, אינך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה באחד מן האופנים הבאים:

פעולות אשר נעשות שלא כדין ו/או בניגוד לכל חוק או תקנה או הוראה סטטוטורית ו/או שעשוי לעלות לכדי פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע, ו/או פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, ו/או הפרת זכות יוצרים ו/או שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר שנועד לפגוע או להפריע את פעולת הפלטפורמה, ו/או שלא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה הפלטפורמה ו/או כדי לעקוף ולפגוע באמצעים בהם אנחנו משתמשים על מנת להגן על פרטיות המשתמשים;

שנועד להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לפלטפורמה, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות הפלטפורמה; ו/או כדי להפר אי אלו מתנאי השימוש.

במקרה בו משתמש מפר התחייבות זו יהא חייב לפצות את נותן השירות בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לנותן השירות כתוצאה מהפרת התחייבויות כאמור לעיל.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל, לבטל ואף שלא לאפשר שימוש בפלטפורמה או רכישה באמצעות הפלטפורמה שלא בהתאם לתנאי שימוש הרשומים בתקנון זה, וכל פעולה בניגוד לתקנון זה ועל פי שיקול דעתה של החברה תהווה הפרה של תנאי השימוש ועשויה להוביל לפנייה לגורמים המוסמכים בחוק לטיפול בעבירות מסוג זה ולנקיטה בהליכים.

הזמנה, מוצרים ורכישתם

בתנאי שימוש אלו, "המוצרים" פירושם עזרי לימוד מונטסוריים וכן שירותי הדרכה וליווי בתחום חינוך מונטסורי, הנמכרים באמצעות הפלטפורמה.

רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות ירשום המזמין בטופס המקוון המיועד לכך את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה וכל מידע אפשרי בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית.

השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

המזמין מתחייב למסור פרטים נכונים מקסימליים ומדויקים בלבד.

פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, או כל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר. רק לאחר אישור חברת האשראי הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי  והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.

 

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או כל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, וכל כרטיס מזהה נוסף שיתבקש, סוג הכרטיס ותוקפו.

 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה ו/או מענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידו.

במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

 

אספקה והובלת המוצרים

המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.

דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, ישלם המזמין על חשבונו תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן יצוין אחרת.

דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצרו/או מגפה וכן כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.

עם מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).

על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

על הלקוח יש להקפיד למלא פרטים מדויקים מלאים ועדכניים, למען הסר ספק במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול בשנית

אספקת המוצרים תעשה לפי תנאי המשלוח שבחר המשתמש בעת ביצוע הרכישה.

אופן הצגת המוצרים בפלטפורמה ייקבע על ידי החברה מעת לעת והכל בהתאם לחוק. 

מגוון המוצרים בפלטפורמה תלוי בזמינותם וביכולות היצרן.

החברה רשאים להחליף או לשנות את המוצרים המופיעים בפלטפורמה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מחירים, מבצעים אספקה ודמי משלוח

מחירי המוצרים יפורסמו בדף המוצר. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים מעת לעת.

 המחירים אינם כוללים הרכבה לכל ציוד שנרכש.

מחירי המוצרים המוצעים באתר לא יכללו עלות שילוח אלא אם נקבע כך במפורש בהצעה/הזמנה.

עלות משלוח תינתן לפי בחירת הלקוחות סוג השילוח וזאת  בזמן ההזמנה

במידה והמוצרים אינם נמצאים במלאי החברה בישראל , זמינות תימסר במידת הצורך גם בשיחה אישית

בתקופת חריגות לוח הזמנים עשוי להשתנות.

החברה תהא רשאית מפעם לפעם להעניק הטבות או להציע מבצעים על מוצרים מסוימים.

 למען הסר ספק כל המבצעים וההטבות יהיו תקפות לגבי ההזמנות שבוצעו בזמן המבצע או ההטבה, לפי העניין ויהיו כפופים לתנאי רכישה מסוימים בלבד אשר יפורסמו בקשר עם המבצע או ההטבה, לפי העניין. במקרה בו הזמנת המוצר במבצע אזל במלאי, המבצע לא יישמר והמזמין לא יבוא בטענה מענה ו/או דרישה כלשהי לחברה.

מוצר שאזל בזמן הטבה ו/או מבצע, יראה המזמין את ההטבה ו/או המבצע כלא תקף.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים, שינויים בהזמנות

במידה ויתברר כי אין באפשרותנו, לספק את המוצרים במועד האספקה המתוכנן, לרבות בשל כך שהמוצר אזל מהמלאי, אנו נהיה רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להודיעך אודות אי אספקת המוצר/ים ולבטל את העסקה ו/או המוצר הספציפי מתוך ההזמנה. אנו לא נהיה אחראיים ולא נישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לך או לצד שלישי בגין ביטול כאמור, ולא יוכל המזמין לבוא בכל טענה כלפי החברה.

ככל ויבחר הלקוח במשלוח באמצעות דואר ישראל, החברה אינה מתחייבת למועד אספקה ובכל מקרה היא לא תישא באחריות בגין המשלוח המבוצע על ידי דואר ישראל ו/או על ידי חברת השילוח.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה במוצר, סכום ששולם בעבור משלוח לא יוחזר בשום מקרה וככל והלקוח יחזיר את המוצר שרכש, הרי שעלויות המשלוח הנוסף יחולו עליו.

המוצר יוחזר לבית העסק במושב כמהין ד.נ חלוצה 8551100 על ידי הלקוח ועל חשבונו בלבד.

החזרת מוצרים תתבצע על פי חוק עד 14 יום מיום קבלת המוצרים בכפוף לתשלום דמי ביטול לפי דין, זאת במידה שלא נעשה שימוש במוצר והוא שלם. על העסקאות המבוצעות באתר המקוון יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות הבאות מכוחו.

החזר התשלום יבוצע לכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה המוצר, החזרת המוצר תתאפשר רק אם לא נעשה שימוש במוצר והוא באריזתו המקורית, שלא נפגמה. החברה לא תאפשר החזרת מוצר שנעשה בו שימוש.

 

בכל מקרה של ביטול עסקה, על הלקוח להציג חשבונית עסקה מקורית.

סודיות ופרטיות

איסוף ושמירת המידע ייעשה בהתאם ובכפוף לקבוע במדיניות הפרטיות.

פרטיו האישיים של המשתמש (שם ודרכי יצירת קשר) ישמשו בין היתר לדיוור ישיר.

 להסרה, יש לפנות במייל לשירות הלקוחות של החברה בכתובת.

החברה רשאית להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שנעשה באתר, לרבות – אך לא רק – הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן בהם שהה בכל דף, המוצרים בהם התעניין, כיצד הגיע לאתר וכיו"ב; מידע זה יכול וישמר בשרתי החברה; גלישה באתר החברה מהווה הסכמה לשימוש החברה ב"עוגיות" כאמור והמשתמש ו/או מי מטעמו לא יכול לבוא בטענה כלשהי בקשר עם האמור בסעיף זה.

 

אחריות

השימוש ניתן לך כמו שהוא ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהיא, לרבות העדר התחייבות או אחריות כי הפלטפורמה תפעל ללא כל פגם או כי השימוש בה לא יגרום לך כל נזק ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה בדבר השימוש בפלטפורמה, מאפייני הפלטפורמה, השירותים, המוצרים או התאמת הפלטפורמה לצרכים אינדיבידואלים של משתמשים שונים. בהתאם, לא נישא באחרית לנזק, פגם או תקלה, מכל סוג שהם, העלולים להיגרם כתוצאה משימוש בפלטפורמה, או בשל אי יכולת שימוש בפלטפורמה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים או תקלות במערכת ההפעלה או בתכנה או כל בעיית חומרה או וירוסים או תוכנות עוינות או באיכות או במהירות השימוש בפלטפורמה.

במקרה של הפסקות זמניות במתן שירותי תקשורת, שיבושים ותקלות אחרות בקווי תקשורת או זמינותן וזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, שיבושים במידע ובנתונים או תקלות אחרות, נהיה פטורים מאחריות לכל נזק, הפסד והוצאה כלשהם או לשיבוש במידע, העלולים להיגרם לך כתוצאה מגורמים אלה.

בכפוף לכל דין, לא נהיה אחראיים בגין כל נזק או אבדן, לרבות נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אובדן הכנסה, קנסות, הפסדים או הוצאות שייגרמו כתוצאה: (א) משימוש בפלטפורמה (בהתאם או שלא בהתאם לתנאי השימוש), (ב) עקב אי-יכולת לעשות שימוש בפלטפורמה, או (ג) מכל הצגה או פרסום של מוצרים או תכנים המופיעים בפלטפורמה.

במקרים שבהם לא תתאפשר על-פי דין החרגה או הגבלת האחריות ביחס לנזקים מסוימים, האחריות שלנו תוגבל לאחריות המצומצמת ביותר על-פי החוק החל.

במידה ותפר את תנאי השימוש, את החוק או את הזכויות של צד שלישי, ויגרם לנו נזק או הוצאה בשל כך, אתה תחויב לשפות אותנו.

קניין רוחני

הפלטפורמה, התוכן והשירותים, וכל תוצר הנובע משימוש בפלטפורמה וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים, זכויות מוסריות וסימני המסחר (ביחד, "הקניין הרוחני") שייכים ללילך חדד טל – gecko Montessori  אינך רשאי להעתיק, להפיץ, לשנות או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני שלנו, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי השימוש או על-פי הדין החל. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על הקניין הרוחני שלנו על-פי כל דין.

אנו מעניקים לך זכות לעשות שימוש בפלטפורמה באופן אישי בלבד, בכפוף ובהתאם לתנאי שימוש אלו. אין זכויות או רישיונות נוספים המוענקים לך במשתמע או בכל דרך אחרת, למעט הזכויות שמוקנות לך במפורש בתנאי השימוש.

הפרת תנאי השימוש, החוק או הזכויות של צד שלישי, וגרימת נזק או פגיעה בנו או בזכויותינו בשל כך עלולה לחייב אותך.

 

שדרוג עדכון  ותמיכה טכנית

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע עדכון ושדרוג, לרבות אוטומטיים או כאלה שיחולו באופן מידי, על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לשמר את אבטחת המידע בפלטפורמה, לשפר את פעילות הפלטפורמה או לכל צורך אחר שנראה לנכון. בנוסף, נהיה רשאים לעדכן ולשנות את הפלטפורמה ושירותיה, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. תנאי השימוש חלים על כל עדכון ושדרוג כאמור. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בגין שינויים או עדכונים.

 

והפסקת שירותים

אנו  נהיה רשאים בכל עת לסיים או להשבית את הפלטפורמה, ללא הודעה מוקדמת.

אנחנו נהיה רשאים בכל עת לשנות את מבנה ותוכן הפלטפורמה, היקפה וזמינותה וזאת בלא צורך בהודעה מוקדמת

נהיה רשאים לחסום, למחוק או להגביל את חשבונו של משתמש אשר לפי חשדנו פועל באופן מנוגד לתנאי השימוש או עשה שימוש בלתי ראוי בפלטפורמה. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלה כאמור, כדי להטיל עלינו אחריות או כדי לגרוע מחובת המשתמש לנהוג בהתאם לתנאי השימוש.

 

דין ושונות

אנו עשויים להתקשר, על פי שיקול דעתנו ובכפוף לכל דין, עם צדדים שלישיים שונים לטובת כל עניין לרבות לצורך אספקת השירותים או חלקם.

אנו נהיה רשאי להעביר או להסב  ולהמחות את הזכויות שלנו לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי. אתה אינך רשאי לעשות כן ללא הסכמה מפורשת שלנו.

איחור או הימנעות בעשיית מעשה שאנו רשאים לעשות לפי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין ו/או בשימוש בזכות או בעמידה על זכות כלשהי הנתונה לנו על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין, לא יחשבו כוויתור על זכות זו או השתק. כל ויתור שלנו על קיום זכות או הימנעות מעמידה על זכותה, לא יחשבו כוויתור, כהימנעות, כהשתק או כהיווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

במקרה שהתחייבות או שהוראה כלשהי מתנאי השימוש תוכרז כבטלה או כבלתי ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר ההתחייבויות או ביתר הוראות תנאי השימוש, אשר תעמודנה בתוקפן. במקרה שהתחייבות כאמור לעיל תימצא בטלה או בלתי אכיפה אך בשל היקפה או תקופתה או כיוצא באלה מגבלות, תסויג אותה התחייבות על-ידי הערכאה המוסמכת כך שתהיה ניתנת לאכיפה בהיקף ובתקופה המרביים המותרים על-פי דין, מבלי לפגוע או לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש.

השימוש בפלטפורמה וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש בפלטפורמה או לתנאי השימוש הינו בבית המשפט המוסמך בבאר שבע . דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

bottom of page